Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby, I.etapa

"IPR I00TMVD 20001 - Dobudovanie skladovacích kapacít VJP"
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania