Aktuality

výzva/oznámenie o vstupe

Oznámenie o začatí územného konania

kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice-zaslanie správy o hodnotení činnosti

"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

"2.etapa vyraďovania JE V1-zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústaby JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7"

Stránky