Aktuality

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Úradu verejné zdravotníctva SR

Vážená obec, 
 
dovoľujeme si Vás a Vašich obyvateľov obce informovať o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk 
 
Na tejto stránky nájdu Vaši obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu : Žiadosť o urýchlenie dedičského konania
 

II. polrok 2020

Stránky