Aktuality

"Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"- žiadosť o vydanie stavebného povolenia Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

zmena dokončenej stavby
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

vo vlastníctve obce Radošovce

obce Radošovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stránky