Aktuality

"Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1"
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-vyuzitia-objektu-760-ii-3-4-5%3Av1-skladovacie-priestory-pre-kovov

"IPR I00TMVD 20001 - Dobudovanie skladovacích kapacít VJP"
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

geologickej štruktúry Nižná na PZP V.Kostoľany-plynovody - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Oznámenie o vydaní rozhodnutia
 

Stránky