Aktuality

do miestnej volebnej komisie
Mgr. Lívia Gulová,
t.č. 033 5592303, 0908 205 775

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
v elektornickej forme na e-mail: 
ouradosovce@mail.t-com.sk
starosta.radosovce@centrum.sk
v listinnej forme na adresu:
Obecný úrad č.70, 919 30 Radošovce
 

"Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"- žiadosť o vydanie stavebného povolenia Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Stránky