Aktuality

zmena dokončenej stavby
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

vo vlastníctve obce Radošovce

obce Radošovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novebra 2018

Stránky