Aktuality

Územné rozhodnutie

"IPR I00TSVD 20008 Rekonštrukcia a premiestnenie TZ do objektu SO 760-II.3,4,5:V1"
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stránky