BIDSF C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO.

Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Príloha: