BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov PO, časť

"Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie v SO 490:V1"- žiadosť o vydanie stavebného povolenia Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Príloha: