D4.1-Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení-stavba DZM 5291/2017

Oznámenie o začatí stavebného konani a upustenie od ústneho pojednávania