D4.1-Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení-stavba DZM 5294/2017

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania