Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na modernicáciu verejného osvetlenia č.1