Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia IPR EBO 86800

"Nové objekty V2-Prežarovňa v SO 640"

Príloha: