Povinnosť nahlásenia zmeny údajov

 
Obecný úrad Radošovce, upozorňuje občanov, ktorí sú platiteľmi miestnej  dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad  nasledovne: Občania, u ktorých nastali v priebehu roka 2015 zmeny vo vlastnictve nehnuteľností, teda zánik alebo vznik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť a podať daňové priznanie do 31. januára 2016. Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mino obce Radošovce a študenti si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2016. Zároveň oznamujeme občanom, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a nie sú platiteľmi dane za psa, že je ich povinnosťou psa nahlásiť a platiť DAŇ ZA PSA. Bližšie informácie na č.t. 0335592303