Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti

"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"

Príloha: