Úradná tabuľa

19. dec 2017 | VZN

 
 
o zápise na predprimárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce
 
 

29. nov 2017 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

29. jún 2017 | VZN

o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

16. dec 2016 | VZN

Štatút obce Radošovce

15. dec 2016 | VZN

VZN 4/2017 miestne dane 

15. dec 2016 | VZN

o určení výsky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zairadení

15. dec 2016 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

15. dec 2016 | VZN

o dani z nehnuteľnosti

15. dec 2016 | VZN

podmienky držania psov na území obce Radošovce

15. dec 2016 | VZN

O zásadách hospodárenia s majetkom obce Radošovce

26. sep 2016 | VZN

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radošovce 

15. dec 2015 | VZN

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Radošovce

15. dec 2015 | VZN

č. 4/2016 ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Radošovce

15. dec 2015 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

15. dec 2015 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

15. dec 2015 | VZN

O TVORBE A POUŽITÍ FONDU ÚDRŽBY A OPRÁV BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE

15. dec 2015 | VZN

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Radošovce

12. apr 2015 | VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce RADOŠOVCE č. 3/2015 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RADOŠOVCE

31. mar 2015 | VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Radošovce 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

31. mar 2015 | VZN

Všeobecné záväzná nariadenie obce Radošovce č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti