Úradná tabuľa

15. dec 2015 | VZN

O TVORBE A POUŽITÍ FONDU ÚDRŽBY A OPRÁV BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE

15. dec 2015 | VZN

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Radošovce

12. apr 2015 | VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce RADOŠOVCE č. 3/2015 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RADOŠOVCE

31. mar 2015 | VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Radošovce 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

31. mar 2015 | VZN

Všeobecné záväzná nariadenie obce Radošovce č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti

Stránky