Uznesenie vlády SR č.111 zo dňa 11.3.2020

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19

Príloha: