Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.