Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania