Všeobecne záväzné nariadenia

Nadpis Popis Stav Na stiahnutie
VZN 3/2020

o dani z nehnuteľnosti

platné VZN 3 2020.pdf
VZN 2/2020

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drbné stavebné odpady na území obce Radošovce

platné VZN 2 2020.pdf
VZN 1/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľnoho času

platné VZN 1 2020.pdf
VZN 3 2020

o dani z nehnuteľnosti

návrh Ná vrh VZN 3 2020.pdf
VZN 2 2020

o miestnom poplatky za komuálne odpady a drobné stavbené odpady na území obce Radošovce

návrh Návrh VZN 2 2020.pdf
Návrh VZN 1 2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školksých zariadení

návrh Návrh VZN 1 2020.pdf
Dodato č .1

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

platné Dodatok č.1.pdf
VZN 3 2019

o dani z nehnuteľnosti

zrušené VZN 3 2019.pdf
VZN 2 2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

zrušené VZN 2 - 2019.pdf
VZN 1/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým ppobytom na území obce v centrách voľného času

zrušené VZN 1 2019.pdf
VZN 2/2018

 
 
o zápise na predprimárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce
 
 

platné VZN 2 2018.pdf
VZN 1 2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

zrušené VZN 1 2018.pdf
VZN 5/2017

o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

zrušené VZN 5 2017.pdf
Štatút obce

Štatút obce Radošovce

platné tatút obce.pdf
VZN 4/2017

VZN 4/2017 miestne dane 

zrušené VZN 4-2017.pdf
VZN 3/2017

o určení výsky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zairadení

zrušené VZN 3 2017.pdf
VZN 2 2017

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

zrušené VZN 2 - 2017.pdf
VZN 1/2017

o dani z nehnuteľnosti

zrušené VZN 1 2017.pdf
VZN 8/2016

podmienky držania psov na území obce Radošovce

platné VZN 8 2016.pdf
VZN 7/2016

O zásadách hospodárenia s majetkom obce Radošovce

platné VZN 7 2016.pdf
VZN 6 2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radošovce 

platné VZN 6 2016 nakl. s odpadom.pdf
VZN 5 2016

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Radošovce

platné VZN 5 2016.pdf
VZN 4 2016

č. 4/2016 ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Radošovce

platné VZN 4 2016.pdf
VZN 3 2016

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

zrušené VZN 3 2016.pdf
VZN 2 2016

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

zrušené VZN 2 2016.pdf

Stránky