Všeobecne záväzné nariadenia

Nadpis Popis Stav Na stiahnutie
VZN 1 2016

O TVORBE A POUŽITÍ FONDU ÚDRŽBY A OPRÁV BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE

platné VZN 1 2016.pdf
Dodatok č. 1

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Radošovce

zrušené Dodatok č. 1 k VZN 1 2015.pdf
3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce RADOŠOVCE č. 3/2015 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RADOŠOVCE

zrušené VZN 3/2015
2/2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Radošovce 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

zrušené VZN 2/2015
1/2015

Všeobecné záväzná nariadenie obce Radošovce č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti

zrušené VZN 1/2015

Stránky