Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02822