Poslanci

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Radošovce pre volebné obdobie štyroch rokov 2018-2022 boli zvolení:

Volebný obvod č.1 :
1. Kamil Tomovič - KDH
2. Ľuboš Bango - STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3. Mária Botková - KDH  - zástupca starostu obce
4. Katarína Sobotová - KDH
5. Anna Krajčovičová - KDH

Poslanec je povinný najmä
• zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
• zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
• dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
• obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Poslanec je oprávnený najmä:
• predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
• interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
• požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
• požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
• zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
• požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.