Tlačivá

Stavebný úrad
Názov DOC PDF
Drobná stavba

Ohlásenie drobnej staveby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.

DOC PDF

Oznámenie o výrube

oznámenie o výrube.docx

Vyhlásenie stavebného dozoru

vyhlásenie stavebného dozoru.docx

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

-o kolaudačné rozhodnutie.docx

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby

-o ohlásenie drobnej stavby.docx

Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav

-o ohlásenie stavebných úprav.docx

Rozkopavkové povolenie

Rozkopavkove povolenie.docx