Úradná tabuľa

15. dec 2020 | VZN

o zápise na predprimárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkou škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

15. dec 2020 | VZN

o dani z nehnuteľnosti

15. dec 2020 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

15. dec 2020 | VZN

o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

20. nov 2020 | VZN

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavky škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

19. nov 2020 | VZN

o dani z nehnuteľnosti

19. nov 2020 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

19. nov 2020 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a škoslkých zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

13. dec 2019 | VZN

o dani z nehnuteľnosti

13. dec 2019 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drbné stavebné odpady na území obce Radošovce

13. dec 2019 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľnoho času

26. nov 2019 | VZN

o dani z nehnuteľnosti

26. nov 2019 | VZN

o miestnom poplatky za komuálne odpady a drobné stavbené odpady na území obce Radošovce

20. nov 2019 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školksých zariadení

16. aug 2019 | VZN

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

7. dec 2018 | VZN

o dani z nehnuteľnosti

7. dec 2018 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

7. dec 2018 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým ppobytom na území obce v centrách voľného času

19. dec 2017 | VZN

 
 
o zápise na predprimárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce
 
 

29. nov 2017 | VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

29. jún 2017 | VZN

o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Radošovce

16. dec 2016 | VZN

Štatút obce Radošovce

15. dec 2016 | VZN

VZN 4/2017 miestne dane 

15. dec 2016 | VZN

o určení výsky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zairadení

15. dec 2016 | VZN

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce

Stránky